Sektori i Inspektoratit Sanitar

 • Inspektimi sanitar i operatoreve të biznesit që merren me tregtimin e produkteve ushqimore,
 • Inspektimi sanitar i prodhimit, përpunimit, ruajtjes, transportit, bartjes së ushqimit, pajisjeve dhe veglave,
 • Inspektimi sanitar i subjekteve afariste hoteliere,
 • Inspektimi sanitar i operatoreve te biznesit që merren me tregtimin e  produkteve jo ushqimore
 • Inspektimi sanitar në Institucionet shëndetësore publike dhe private, kushtet tekniko higjienike sanitare,
 • Inspektimi sanitar në Institucioneve arsimore publike dhe private, kushtet tekniko higjieniko sanitare,
 • Inspektimi sanitar në Institucioneve parashkollore-çerdheve publike dhe private, për kontrollin e sigurisë ushqimore dhe kushtet tekniko higjienike sanitare
 • Inspektimi sanitar në ndërmarrjeve publike, ujit, objekteve, stabilimenteve dhe aparateve për furnizim me ujë për konsum njërzor,
 • Inspektimi sanitar te operatoreve te biznesit që merren me prodhimin e pijeve freskuese dhe joalkoolike,
 • Inspektimi sanitar te operatoreve te biznesit që merren me prodhimin e ujit ambalazhuar,
 • Inspektimi sanitar te operatoreve te biznesit që merren me prodhimin e konditorive,
 • Inspektimi sanitar për objektet publike,social kulturore, kërkimore shkencore, kushtet tekniko higjienike sanitare,
 • Inspektimi sanitar i pishinave rekreative, kushtet tekniko higjienike sanitare
 • Inspektimi sanitar i objekteve të higjienës personale, kushtet tekniko higjienike sanitare,
 • Inspektimi sanitar në repartet e strukturave mbrojtëse dhe sigurisë, në pikat kufitare, aeroportet, doganat dhe në mjetet e transportit të të gjitha llojet,
 • Dhënien e pëlqimeve sanitare për përmbushjen e kushteve sanitare-teknike dhe higjienike, për subjektet që janë në kompetencë të Inspektoratit Sanitar
 • Zbatimi i masave për pengimin dhe eliminimin e sëmundje ngjitëse dhe menaxhimi i paraqitjes së sëmundjeve ngjitëse dhe helmimet me ushqim
 • Zbatimi i masave mbrojtëse për ruajtjen e shëndeti publik nga pirja e duhanit dhe masave tjera për zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit,
 • Dhënien e lejës për Eks-humimin dhe bartjen e personave të vdekur në territorin e Kosovës dhe bartjen e personave përtej kufirit