Sektori i Inspektoratit Sanitar

1.    Inspektimi sanitar i operatoreve të biznesit që merren me tregtimin e produkteve ushqimore,
2.    Inspektimi sanitar i prodhimit, përpunimit, ruajtjes, transportit, bartjes së ushqimit, pajisjeve dhe veglave,
3.    Inspektimi sanitar i subjekteve afariste hoteliere,
4.    Inspektimi sanitar i operatoreve te biznesit që merren me tregtimin e  produkteve jo ushqimore
5.    Inspektimi sanitar në Institucionet shëndetësore publike dhe private, kushtet tekniko higjienike sanitare,
6.    Inspektimi sanitar në Institucioneve arsimore publike dhe private, kushtet tekniko higjieniko sanitare,
7.    Inspektimi sanitar në Institucioneve parashkollore-çerdheve publike dhe private, për kontrollin e sigurisë ushqimore dhe kushtet tekniko higjienike sanitare
8.    Inspektimi sanitar në ndërmarrjeve publike, ujit, objekteve, stabilimenteve dhe aparateve për furnizim me ujë për konsum njërzor,
9.    Inspektimi sanitar te operatoreve te biznesit që merren me prodhimin e pijeve freskuese dhe joalkoolike,
10.    Inspektimi sanitar te operatoreve te biznesit që merren me prodhimin e ujit ambalazhuar,
11.    Inspektimi sanitar te operatoreve te biznesit që merren me prodhimin e konditorive,
12.    Inspektimi sanitar për objektet publike,social kulturore, kërkimore shkencore, kushtet tekniko higjienike sanitare,
13.    Inspektimi sanitar i pishinave rekreative, kushtet tekniko higjienike sanitare
14.    Inspektimi sanitar i objekteve të higjienës personale, kushtet tekniko higjienike sanitare,
15.    Inspektimi sanitar në repartet e strukturave mbrojtëse dhe sigurisë, në pikat kufitare, aeroportet, doganat dhe në mjetet e transportit të të gjitha llojet,
16.    Dhënien e pëlqimeve sanitare për përmbushjen e kushteve sanitare-teknike dhe higjienike, për subjektet që janë në kompetencë të Inspektoratit Sanitar
17.    Zbatimi i masave për pengimin dhe eliminimin e sëmundje ngjitëse dhe menaxhimi i paraqitjes së sëmundjeve ngjitëse dhe helmimet me ushqim
18.    Zbatimi i masave mbrojtëse për ruajtjen e shëndeti publik nga pirja e duhanit dhe masave tjera për zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit,
19.    Dhënien e lejës për Eks-humimin dhe bartjen e personave të vdekur në territorin e Kosovës dhe bartjen e personave përtej kufirit