Veterinar

Sektori i Inspektoratit Veterinar

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Sektorit të Inspektoratit Veterinar janë:

1.1. Inspektimi i operatoreve të biznesit të cilat merren me ushqim me origjine shtazore,
1.2. Inspektimi  dhe monitorimi i  fermave ,
1.3. Inspektimi i  operatoreve te biznesit  të cilat merren me produkte Mjekësore veterinare,
1.4. Inspektimi  lidhur me  shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, duke përfshirë  kontrollin, parandalimin dhe çrrënjosjen   e sëmundjeve  të kafshëve,
1.5. Inspektimi lidhur me  identifikimin,e regjistrimin dhe lëvizjen e kafshëve ,
1.6. Inspektimi operatoreve te biznesit qe merren me ushqimin e kafshëve
1.7. Inspektimi i   nënprodukteve  shtazore (ABP);
1.8. Inspektimi i  praktikave private veterinare;
1.9. Inspektimi i  tregjeve të kafshëve,
1.10. Marrja, dërgimi i mostrave në laborator,
1.11.    Kontrolli i  kafshëve të gjalla ne karantinë,
1.12.    Inspektimi dhe lëshimi i qertifikatave për eksport të produkteve me origjinë
1.13.    shtazore dhe kafshëve të gjalla.
1.14.    Inspektimi dhe lëshimi i qertifikatave të origjinës së produkteve me origjinë
1.15.    shtazore.