Asgjësim Qepe

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë gjegjësisht inspektorati fitosanitar ka bere asgjësimin e 14009 kg qep jo te sigurta për konsum. Këto qep si shkak i ruajtjes jo adekuate ka ardhur deri te humbja e vetive organoliptike, janë mykur kanë humbur shijen dhe ka filluar kalbëzimi i tyre. Inspektoret fitosanitar te AUV-së me te dal ne vend ngjarje kanë konstatuar se kjo sasi qepe është jo e sigurt për konsum dhe është urdhëruar asgjësimi i tyre për te mos u lejuar për futje ne treg. Secili produkt qe humb vetit e tij ushqyese dhe te sigurisë merren masat e nevojshme qe këto produkte te hiqen nga tregu për te mos ardhë deri te konsumimi i tyre nga qytetaret tanë

Asgjësimi është kryer ne bazë te kushteve për mos ndotje te ambientit ku është bërë hapja e një grope septike dhe ne te janë vendosur qepet për te ju nënshtruar fermentimit natyror