Me datën 11-12/04/2011 ne Istog është mbajtur trajnimi “Parandalimi , kontrollimi dhe diagnostikimi e sëmundjeve te bletëve “

Ky trajnim është i pari ne fushën e bletarisë qe organizohet ne Kosove dhe është përkrahur dhe organizuar nga ana e Komisionit Evropian TAIEX ne bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë se Kosovës .

Ne këtë seminar ishin pjesëmarrës zyrtarët dhe inspektorët nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ,përfaqësuesit e federatës së bletarëve dhe shoqatave të bletarëve të Kosovës dhe ekspertët e komisionit evropian.