Auto-SkicëSeminari me pronarët/menagjuesit e thertoreve të licencuara i mbajtur me datën 21.Tetor 2010

Seminari me pronarët/menagjuesit e thertoreve të licencuara i mbajtur me datën 21.Tetor 2010 kishte për qëllim informimin e këtyre operatorëve të bizneseve me ushqim rreth HACCP-it,legjislacionit të parapare të aprovohet së shpejti,regullat e reja të parapara me ligj si dhe përgjrgjsitë e tyre tash dhe në të arrdhmen e afërt.

Në seminarë u prezentuan edhe informata për Identifikimin dhe Regjistrimin e kafshëve si lëmi në tëcilën këta operatorë bartin një përgjrgjsi me rëndësi.

Seminari u ndihmua nga projekti IFC i Bankës Botërore ,me qrast znj.Suzana Dautaj prezentoi rëndësinë e trajnimeve dhe senzibilizimin e operatorëve të bizneseve me ushqim me standardet ndërkombëtare (HACCP,ISO…)