Zyra për informim

Lamir Thaçi

Zyrtar për Informim

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë

Tel: 038 551939
+383 (0) 3820038328
+383 (0) 44539855

Email:
Lamir.thaci@rks-gov.net

Lamir.thaci@gmail.com


A handbook on risk communication applied to food safety


Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h