Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është autoritet shtetëror, përgjegjës për

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është autoritet shtetëror, përgjegjës për:

 • Shëndetin publik;
 • Shëndetin veterinar;
 • Shëndetin e kafshëve dhe mirëqenien e tyre;
 • Sigurinë e ushqimit;
 • Ushqimin e kafshëve,
 • Identifikimin, regjistrimin dhe lëvizjen e kafshëve;
 • Shëndetin e bimëve,
 • Kontrollin veterinar dhe fitosanitar kufitar;
 • Kontrollin e brendshëm veterinar, fitosanitar dhe sanitar, duke përfshirë edhe objektet publike që i nënshtrohen kontrollit sanitar;
 • Regjistrimin e produkteve medicinale veterinare dhe kontrollin e mbetjeve;
 • Kryerjen e analizave laboratorike për sëmundjet e kafshëve;
 • Kryerjen e analizave laboratorike të produkteve ushqimore;
 • Mbrojtjen e konsumatorëve;
 • Dhënien e lejeve për import, eksport dhe transit të produkteve ushqimore dhe joushqimore me prejardhje shtazore dhe bimore, si dhe për produktet e konsumit të gjerë;
 • Krijimin e bazës së të dhënave për evidentimin dhe regjistrimin e kafshëve, lëvizjen e tyre, të dhënave të produkteve me origjinë shtazore dhe bimore dhe të tjera;
 • Për menaxhimin e kualitetit dhe planifikimit;
 • Për relacionet publike dhe komunikimin e rrezikut;
 • Për auditimin e brendshëm