PSO

PSO - Formularët për rezultatet e monitorimit të gjendjës fitosanitare në vendPSO - Procedurat Standarde të Operimit për marrjen e mostrave të dheut për identifikimin e nematodave të patates që formojnë cista Globodera rostochiensis dhe Globodera pallida - 31.012019PSO - Procedurat Standarde të Operimit për marrjen e mostrave të zhardhokëve të patateve për identifikimin e dëmtuesve të karantinës - 31.01.2019UDHËZUESI KOMBETAR MBI TEMPERATURAT E KËRKUARA NË ARTIKUJT USHQIMORUdhëzues1 për Praktika të Mira Higjienike Specifike për Menaxhimin e marketeve dhe depove ushqimore 1MANUALI PRAKTIKAT E MIRA TË HIGJENËS NË RESTORANET, KAFET & BIZNESET E USHQIMIT TË SHPEJTË Prishtinë, NëntorMANUALI PRAKTIKAT E MIRA HIGJIENIKE NË INDUSTRINË E PIJEVE FRESKUESEUDHËZUES1 PËR PRAKTIKA TË MIRA HIGJIENIKE PËR MISHTORE (SHITORE) pa thertore të tyreMANUALI PRAKTIKAT E MIRA HIGJIENIKE NË SEKTORIN E PRODHIMEVE TË BUKËS & PRODUKTEVE KONDITORIKE Prishtinë, NëntorPSO - Kërkesat mbi Mostrimin e Qumështit dhe Produkteve të Qumështit për Kontrollë të Parametrave të Regullores Nr. 27/2012 "Për Kriteret Mikrobiologjike në Produktet Ushqimore" - 12.02.2014PSO - Procedurat Standarde të Operimit për montorim - 31.01.2019PSO - Procedurat Standarde të Operimit për marrjen e mostrave dhe përgatitjen e mostrës për testim laboratorik - 31.01.2019PSO - Procedurat Standarde të Operimit për Kryerjen e inspektimeve (monitorimit) dhe mostrimit për identifikimin e djegies bakteriale Erëinia amylovora dhe zbatimin e masave fitosanitare - 30.01.209
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h