Fitosanitar

Sektori Fitosanitar vepron ne kuadër te Drejtoratit te AUVit i cili në kuadër të kompetencave të tij është përgjegjës për implementimin e bazës ligjore qe ka te bej me shëndetin bimorë, Mbrojtjen e Bimëve  përmes kryerjes se kontrolleve zyrtare qëllimi i te cilave është ndërmarrja e masave qe kane për qellim masat parandaluese te hyrjes, vendosjes dhe përhapjes se sëmundjeve dhe dëmtuesve karantinë ne bime dhe produkte bimore ne territorin e Republikës se Kosovës.

Sektori Fitosanitar bën implementimin e 10 ligjeve dhe me tepër se 30 udhëzimeve administrative .

Aktivitetet

Qëllimi i aktiviteteve:

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h